Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door GELRE Hypotheek, gevestigd te Arnhem aan de Meander 251, hierna te noemen: “opdrachtnemer”, en alle voor haar werkzame personen. De toepasselijkheid daarvan blijft bestaan indien voormelde personen niet meer voor opdrachtnemer werkzaam zijn. De wederpartij van opdrachtnemer is degene aan wie opdrachtnemer enige offerte heeft verstrekt, aanbieding heeft gedaan of met wie zij een overeenkomst heeft gesloten. Dit kan zowel een rechtspersoon als een natuurlijke persoon zijn en deze wederpartij zal hierna worden aangeduid als de “opdrachtgever”.

ARTIKEL 1. TOEPASSELIJKHEID

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door opdrachtnemer gedane aanbiedingen, offertes en acceptaties daarvan en/of door opdrachtnemer gesloten overeenkomsten waarbij opdrachtnemer zich verplicht tot het leveren van diensten of de uitvoering van een opdracht. 

1.2. Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden opdrachtnemer slechts voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever zijn overeengekomen.

1.3. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, wordt alleen de betreffende bepaling van toepassing uitgesloten, alle overige bepalingen blijven hun gelding onverkort behouden.

ARTIKEL 2. AANBIEDINGEN, OVEREENKOMST, OPDRACHT ETC.

2.1. Offertes en tarieven van opdrachtnemer zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend.

2.2. Aan opdrachtnemer verstrekte opdrachten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen van opdrachtnemer, niet tot resultaatsverplichtingen, tenzij uit de aard van de verstrekte opdracht of uit hetgeen partijen zijn overeengekomen anders blijkt.

2.3. Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat opdrachtnemer een opdracht schriftelijk heeft aanvaard, dan wel met de uitvoering daarvan is begonnen. opdrachtnemer is bevoegd om aan haar verstrekte opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.

2.4. In het geval opdrachtgever enig digitaal bericht, per email dan wel door het invullen van een daartoe bestemd formulier op de website van opdrachtnemer, aan opdrachtnemer heeft verzonden en opdrachtgever binnen 24 uur na verzending van dat bericht geen ontvangstbevestiging van (een medewerker van) opdrachtnemer heeft ontvangen, dient het bericht van opdrachtgever als niet ontvangen te worden beschouwd. Indien opdrachtgever binnen de termijn van 24 uur na verzending van een digitaal bericht een reactie of uitsluitsel van (een medewerker van) opdrachtnemer wenst te ontvangen, dient opdrachtgever zichzelf ervan te vergewissen dat het bericht (de medewerker van) opdrachtnemer heeft bereikt.

2.5. Digitale, al dan niet op Internet, al dan niet op aanvraag van de opdrachtgever, door opdrachtnemer aan deze verstrekte informatie, is vrijblijvend en wordt nimmer beschouwd als een door opdrachtnemer gegeven advies in het kader van een aan haar verstrekte opdracht, behoudens voor zover uit mededeling van opdrachtnemer het tegendeel blijkt.

ARTIKEL 3. INSCHAKELING DERDEN

3.1. Het is opdrachtnemer toegestaan om bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht indien nodig gebruik te maken van derden. Met de inschakeling van deze derden gemoeide kosten worden in overleg doorbelast aan opdrachtgever.

3.2. Voor zover opdrachtnemer bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht gebruik zal maken van derden afkomstige adviezen, waaronder begrepen adviezen van accountants, advocaten, fiscalisten etc., zal zij bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk tevoren overleg plegen met opdrachtgever en bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor (toerekenbare) tekortkomingen van deze derden.

3.3. Opdrachtnemer is, op gelijke wijze als voor haar eigen werknemers, verantwoordelijk voor de door haar bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht ingeschakelde derden, die niet zijn aan te merken als externe adviseur in de zin van het hiervoor in artikel 3.2. bepaalde, zoals uitzendkrachten, externe administratiebureaus etc.

ARTIKEL 4. HONORARIUM EN BETALING

4.1. Partijen spreken bij het sluiten van de overeenkomst af op welke wijze het honorarium van opdrachtnemer wordt voldaan. Het honorarium kan begrepen zijn in de aan de opdrachtgever in rekening te brengen bedragen of er kan een uurtarief worden overeengekomen.

4.2. Wijzigingen in van overheidswege opgelegde belastingen en/of heffingen worden altijd aan de opdrachtgever doorberekend. 

4.3. Betalingen door de opdrachtgever dienen te worden gedaan binnen 14 dagen na de factuurdatum op de door opdrachtnemer voorgeschreven wijze, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of de factuur anders vermeldt.  

4.4. Indien de opdrachtgever het verschuldigde honorarium niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal de opdrachtgever daardoor, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd worden. Indien de opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijkt om het openstaande bedrag aan opdrachtnemer te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval de opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten, waarvan de hoogte wordt vastgesteld op twee punten van het door de rechtbank gehanteerde liquidatietarief.

4.5. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

4.6. Indien de kredietwaardigheid van de opdrachtgever daartoe naar het oordeel van opdrachtnemer aanleiding geeft, is opdrachtnemer bevoegd om de levering van haar diensten op te schorten, totdat de opdrachtgever voldoende zekerheid voor zijn betalingsverplichtingen heeft verschaft.

ARTIKEL 5. TERMIJNEN

5.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn door opdrachtnemer opgegeven termijnen waarbinnen zij de haar verstrekte opdracht zal uitvoeren, nimmer te beschouwen als fatale termijn.

ARTIKEL 6. MEDEWERKING DOOR DE OPDRACHTGEVER

6.1. De opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken aan opdrachtnemer die zij nodig heeft voor een correcte uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht. Indien voor de uitvoering van de overeengekomen dienst of opdracht noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken door de opdrachtgever ter beschikking van opdrachtnemer zijn gesteld, of indien de opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn (informatie)verplichtingen heeft voldaan, is opdrachtnemer bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst.

6.2. De opdrachtgever is zelf volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle door hem aan opdrachtnemer verschafte informatie.

ARTIKEL 7. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE OPDRACHTNEMER

7.1. Iedere aansprakelijkheid, contractueel en buiten contractueel, van opdrachtnemer alsmede van haar werknemers en de door opdrachtnemer bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van opdrachtnemer wordt uitgekeerd, inclusief het door opdrachtnemer te dragen eigen risico. Op verzoek wordt aan belanghebbenden nadere informatie over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering verstrekt.

7.2. In het geval de in artikel 7.1 bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering van opdrachtnemer in een specifiek geval geen dekking verleend, is de in de aansprakelijkheid, contractueel en buitencontractueel, van opdrachtnemer alsmede van haar werknemers en de door opdrachtnemer bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen, beperkt tot maximaal het totaal van het ter zake de opdracht die aan de ontstane schade ten grondslag ligt aan de opdrachtgever in rekening gebrachte honorarium.

7.3. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden voor de opdrachtgever geen rechten ontlenen.

7.4. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade welke door de opdrachtgever of derden wordt geleden als gevolg van onjuiste, onvolledige of ontijdige door de opdrachtgever verstrekte inlichtingen.

7.5. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit fouten in door opdrachtnemer gebruikte software of andere computerprogrammatuur, tenzij deze schade door opdrachtnemer kan worden verhaald op de leverancier van de betreffende software of computerprogrammatuur.

7.6. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid dat door opdrachtgever aan opdrachtnemer verzonden (e-mail)berichten opdrachtnemer niet hebben bereikt.

7.7. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid dat de opdrachtgever de aan hem in rekening gebrachte premies voor door hem, na bemiddeling van opdrachtnemer, afgesloten verzekeringen of voorzieningen, ondanks deugdelijke sommatie van opdrachtnemer niet of niet tijdig heeft voldaan.

7.8. Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor schade welke veroorzaakt is door de opzet of bewuste roekeloosheid van haar ondergeschikten.

7.9. De opdrachtgever is eerst gerechtigd tot ontbinding van enige overeenkomst met opdrachtnemer indien opdrachtnemer zelfs na deugdelijke ingebrekestelling toerekenbaar in gebreke blijft om aan haar verplichtingen jegens de opdrachtgever te voldoen. Betalingsverplichtingen welke zijn ontstaan voor het tijdstip van ontbinding en/of welke betrekking hebben op reeds geleverde diensten, dienen onverminderd door opdrachtgever te worden nagekomen.

ARTIKEL 8. OVERMACHT

8.1. Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit voor opdrachtnemer redelijkerwijze niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van opdrachtnemer ontstane veranderingen in de bij het aangaan der verplichtingen bestaande omstandigheden.

ARTIKEL 9. GEHEIMHOUDING EN BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

9.1. Partijen verplichten zich over en weer tot geheimhouding van alle informatie welke hen uit hoofde van de met de andere partij gesloten overeenkomst bekend is geworden en waarvan haar redelijkerwijze bekend moet zijn dat de informatie als vertrouwelijk of geheim heeft te gelden.

9.2. Door de opdrachtgever aan opdrachtnemer verstrekte persoonsgegevens zullen door opdrachtnemer niet worden gebruikt voor of verstrekt aan derden voor andere doeleinden dan ten behoeve van de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht of door haar aan de opdrachtgever te verzenden mailings e.d., behoudens voor zover opdrachtnemer op grond van de wet of openbare orde in het kader van haar bedrijfsuitoefening verplicht is om de betreffende gegevens aan een daartoe aangewezen instantie te verstrekken.

9.3. Indien de opdrachtgever bezwaar heeft tegen opname van diens persoonsgegevens in enige mailinglist e.d. van opdrachtnemer, zal opdrachtnemer de betreffende gegevens op eerste schriftelijk verzoek van opdrachtgever uit het betreffende bestand verwijderen.

ARTIKEL 10. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

10.1. Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van opdrachtnemer is het Nederlandse recht van toepassing.

10.2. In het geval een geschil voortvloeiend uit offertes, aanbiedingen en overeenkomsten waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn wordt voorgelegd aan de burgerlijke rechter, is de rechtbank te Arnhem bij uitsluiting bevoegd om van het geschil kennis te nemen.

ARTIKEL 11. VERVAL VAN RECHT

11.1. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever uit welken hoofde dan ook jegens opdrachtnemer in verband met door opdrachtnemer verrichte werkzaamheden, vervallen in ieder geval vijf jaar na het moment waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.